Selena Gomez's 21st Birthday Involved Taking a Shot of Jack